foto1
Pływać nauczymy każdego!
foto1
Żeglujemy z pasją!
foto1
Sport to podstawa!
foto1
Dbamy o bezpieczeństwo!
foto1
Nie samym sportem ...
tel. (87) 428 36 68

ul. 3-go Maja 21          11 - 500 Giżycko

erasmus

Zakończył się projekt „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus” realizowany w ramach programu Erasmus + , który trwał dwa lata. W projekcie uczestniczyła 8-osobowa grupa nauczycieli z naszej szkoły. Wszyscy nauczyciele zdobyte wiadomości i umiejętności wykorzystują w pracy dydaktyczno – wychowawczej z uczniami. Oto niektóre komentarze i opinie:
Nauczyciel języka polskiego:
- poznane narzędzia wykorzystuję do tworzenia pomocy dydaktycznych na zajęcia, zwłaszcza aplikację LearningApps (uatrakcyjnienie zajęć, tworzenie zasobów do wykorzystania w kolejnych latach pracy, wzbogacenie własnego warsztatu pracy nauczyciela),
- częściej na lekcji pozwalam uczniom korzystać z telefonów komórkowych (jeśli mają dostęp do Internetu), aby np. na bieżąco rozstrzygać kwestie odmiany wyrazów, ich pochodzenia lub znaczenia, wyszukują też informacje (np. o autorach tekstów literackich) lub szukamy odpowiedzi na pytania, jakie rodzą się w trakcie realizacji danego tematu (zmiana w sposobie myślenia nauczyciela o procesie nauczania, unowocześnienie),
- otwarte zasoby edukacyjne posłużą mi jako materiał poglądowy do przeprowadzenia lekcji dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych (j. polski, historia, biblioteka) w ramach doskonalenia wewnątrzszkolnego – nagranie lekcji jako przykład wykorzystania TIK w realizacji procesu dydaktycznego w szkole, nauczę koleżanki, jak tworzyć własne pomoce dydaktyczne i jak wykorzystać zasoby zgromadzone w LearningApps (dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami)
- wiedzę na temat różnych sposobów uczenia się (charakterystyka pokoleń X,Y,Z ) wykorzystuję do tworzenia raportów w diagnozach (poszerzenie kompetencji zawodowych nauczyciela, poszukiwanie skutecznych metod nauczania w celu podniesienia poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów)
- wiedza o litewskich sąsiadach, nawiązanie nowych kontaktów, zaciekawienie Litwą zbudowały we mnie gotowość do udziału w nowych, kolejnych projektach w ramach strategicznego partnerstwa, a także otwartość na pracę w zespole międzynarodowym.

Nauczyciel plastyki: „Informacje i umiejętności zdobyte w czasie realizacji projektu wykorzystuję w trakcie zajęć plastycznych. Tworzę prezentacje, które obrazują omawiane przeze mnie zagadnienia. Wykorzystuję zasoby multimedialne w celu uatrakcyjnienia zajęć. Uczniowie dzięki sieci mają możliwość zwiedzania światowych galerii sztuki. Zdobyta przeze mnie wiedza ułatwia mi także gromadzenie i przechowywanie informacji.

Nauczyciele języka angielskiego: „Udział w projekcie Erasmus+ uświadomił nam jak wielką rolę w procesie edukacyjnym odgrywają narzędzia multimedialne. Uczymy generację Z, dla której wykorzystywanie urządzeń i środków multimedialnych jest codziennością.
Dzięki projektowi poznałyśmy platformy edukacyjne oraz narzędzia multimedialne, dzięki którym możemy uatrakcyjnić zajęcia i tym samym zwiększyć efektywność nauczania. W swojej pracy najczęściej wykorzystujemy platformę Learning Apps, na której są narzędzia do tworzenia różnych gier edukacyjnych. Posiadamy na niej swoje konto ze stworzonymi przez siebie grami cieszącymi się dużą popularnością wśród uczniów. Ponadto wykorzystujemy Lyrics Training, program pozwalający na doskonalenie umiejętności słuchania w języku angielskim poprzez uzupełnianie luk w tekście piosenek. Popularnym narzędziem, które wykorzystujemy do tworzenia prezentacji multimedialnych jest program Prezi. W trakcie projektu w programie Erasmus+ poznałyśmy również sposób tworzenia QR kodów. Ciekawym narzędziem wykorzystywanym przez nas w toku zajęć jest Pixton, który angażuje cały zespół klasowy do tworzenia komiksów. W tworzeniu różnego rodzaju tekstów dużą pomocą jest program Socrative.

Nauczyciel zajęć komputerowych i wychowania fizycznego:
Rezultatem szkolenia było nabycie nowych umiejętności obsługi programów komputerowych szczególnie pod kątem wykorzystania ich w pracy dydaktyczno-wychowawczej; w moim przypadku -na zajęciach komputerowych. Większość poznanych programów można obsługiwać ze smartfona, a właśnie w tym kierunku zmierza obecnie informatyzacja.